Image

Algemene huurvoorwaarden Verhuurbedrijf van Tongelen

 • Onder verhuurder wordt verstaan: Verhuurbedrijf van Tongelen
 • Onder huurder wordt verstaan: Ondergetekende
 • Onder het gehuurde wordt verstaan: Scooter/Fiets met alle toebehoren als zijnde vermeld op de overeenkomst
 1. De verhuurder stelt het gehuurde in goede staat ter beschikking. Indien huurder meent dat het door verhuurder aan hem ter beschikking gestelde gehuurde zich niet in goede staat bevindt, dan dient huurder dit terstond bij aflevering aan verhuurder te kennen te geven. Gelet op de aard en het karakter van de onderhavige huurovereenkomst, is het redelijk dat aan huurder geen langere tijd voor reclames wordt gegund.
 2. Huurder verklaart kennis te hebben genomen van de huurvoorwaarden. Huurder heeft een minimum leeftijd van 18 jaar en minimaal 1 jaar het rijbewijs in de voor het voertuig benodigde categorie. Huurder heeft minimaal 5 schadevrije jaren.
 3. Ondergetekende dient zich gedurende de huurperiode ten aller tijden te houden aan de Nederlandse wetgeving. Naast het eerbiedige van de verkeersregels wordt men geacht op een verantwoorde manier met het gehuurde om te gaan en is het verboden alcohol, drugs en/of enige andere rijvaardigheid beïnvloedende substantie, zoals medicijnen e.d. te gebruiken voor of tijdens het rijden op het gehuurde.
 4. De Scooter/Chopper is W.A. verzekerd met een eigen risico bedrag van € 500,= welke geheel voor rekening van de huurder komt in geval van schade aan derden.
 5. Bij parkeren dient ten alle tijden de sleutel uit de scooter/chopper gehaald te worden.
 6. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht of dit het gevolg is van schuld van huurder of derden. Bij schade dient de verhuurder ten aller tijde ingelicht te worden. Bij diefstal/vermissing is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het gehuurde. De huurderving is daarbij niet in begrepen. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde Onderdelen, aan de verhuurder vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten voor rekening van de huurder.
 7. Het huren van de scooter/chopper geschiedt op eigen risico. De verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn geheel voor rekening van huurder.
 8. Het is huurder en medehuurder niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
 9. Bij een vroegtijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden, bij te late inlevering zal de volledige daghuur aan huurder in rekening worden gebracht, welke bij inlevering van het gehuurde terstond en volledig voldaan dient te worden.
 10. De huurder zal als een goed beheerder het hem/haar verhuurde verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken. Verhuurder is ten aller tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van huurpenningen.
 11. Gezien de aard en de duur van de overeenkomst bestaat er vanaf 14 dagen voor de huurperiode geen recht op herroeping of restitutie.
 12. Door het betalen/aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder deze voorwaarden gelezen te hebben en aan de voorwaarden te voldoen.